Aanbevolen - Mobilhome verkopen
  Autotransporter Huren  thumbnail

Autotransporter Huren

Published Feb 08, 22
6 min read

Autoverhuur Trekhaak

Luxauto, dat is zonder zorgen een  Auto huren

Heb je een GAMMAplus-kaart? Dan kan je de GAMMA-bestelwagen 2 uur gratis huren, mits er aan de hierboven vermelde voorwaarden is voldaan. We verreken het voordeel automatisch aan de kassa bij het scannen van je GAMMAplus-kaart. Specifieke voorwaarden voor GAMMA-pluskaarthouders: Het aanbod geldt enkel op het moment van aankoop van volumineuze artikelen bij GAMMA en mits reservatie bij de klantenservice.

Het gebruik van de bestelwagen is beperkt tot maximum 2 uur. Elk volgend begonnen uur wordt aangerekend aan € 35 per uur. De afstand is beperkt tot maximum 30 km heen en terug. Elke volgende km wordt aangerekend aan €2 per kilometer. Nog geen GAMMA-pluskaart? Vraag ze aan in een van onze winkels of online.

Artikel 1 - Toepassingsgebied 1. Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Khisia en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. De klant erkent dat de contractuele relatie enkel bestaat tussen hemzelf enerzijds en Khisia anderzijds, met uitsluiting van elke andere partij. 1. 2. Behoudens schriftelijk akkoord van Khisia zijn alle bedingen, voorzien in de handelsdocumenten van de klant, zonder voorwerp.

Artikel 2 - Offertes / totstandkoming van de overeenkomst 2. 1. Offertes worden steeds gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Khisia. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door een bevoegd mandataris van Khisia zijn bevestigd.

2. 2. De klant is degene die de opdracht heeft gegeven en/of de overeenkomst tekent, tenzij duidelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde partij en alle nodige gegevens zoals de naam, het adres en de facturatiegegevens van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan Khisia.

4. Elke wijziging van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Khisia - Bestelwagen huren. Khisia is in dit geval gerechtigd het tarief aan te passen. Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst 3.

Luxauto Aalst

Khisia besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Khisia, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de wagen in ontvangst te nemen. luxauto waregem.

2. De klant bezorgt aan Khisia in elk stadium, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de opdracht. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Khisia zijn verstrekt, heeft Khisia het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Khisia behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/ of –uitvoeringen afzonderlijk te factureren. 3. 4. Khisia behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteitsen of liquiditeitspositie van de klant in gevaar is (bijv.

3. 5. Indien Khisia na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft Khisia het recht om vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant - luxauto waregem.

6. De overeenkomst wordt toegestaan voor de termijn zoals in de overeenkomst wordt bepaald. Ze vangt aan op de dag van de werkelijke terbeschikkingstelling van het voertuig. In geen geval zal de klant zich kunnen beroepen op de stilzwijgende hernieuwing van de overeenkomst. De klant en hij alleen is aansprakelijk voor de overtredingen die opgelopen worden door hemzelf of een persoon voor wij hij verantwoordelijk is.

De klant verbindt er zich toe om het voertuig enkel te laten besturen door die leven van zijn personeel die beschikken over een geldig rijbewijs voor het betrokken type voertuig. De klant verklaart daarnaast uidrukkelijk het voertuig niet te zullen gebruiken voor onwettige, verboden of ongeoorloofde doeleinden en alle nuttige en nodige maatregelen te zullen treffen om een verkeerd, onrechtmatig of niet-contractueel gebruik van het voertuig door derden te voorkomen.

Bus Huren Met Chauffeur Prijzen West Vlaanderen

3 (luxauto waregem). 7. Het verbruik van de brandstof is steeds en integraal ten laste van de klant die zich ertoe verbindt de door de fabrikant van het voertuig voorgeschreven brandstof te gebruiken. De klant is verplicht het voertuig met een volle brandstoftank terug te brengen. Hij zal tijdig het water- antivriesgehalte en oliepeil nazien en dit minstens op een minimumpeil houden.

3. 8. Klachten betreffende de levering/uitvoering moeten onmiddellijk en binnen de 24 uren worden gemeld, zulks op straffe van verval van alle aanspraken. De klant mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren door derden, maar dient elk potentieel of bestaand probleem aan Khisia mee te delen. Khisia zal dan de maatregelen nemen die zij nuttig acht, al dan niet op kosten van de klant.

1. De overeenkomst is gesloten aan de op de overeenkomst/offerte vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door Khisia. 4. 2. Indien de duur van de overeenkomst de periode van n jaar overschrijdt, zal de prijs jaarlijks worden aangepast aan de gezondheidsindex.

3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant. Artikel 5 - Betaling 5. 1. De facturen van Khisia zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar. In geen geval mogen facturen onderhands betaald worden aan personeelsleden of aangestelden van Khisia.

2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi. 5. 3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Khisia het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

Louer Une Camionnette

4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7. 1, dient de klant de facturen van Khisia, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval..

U zoekt een bestelwagen omdat U gaat verhuizen, enkele meubelstukken moet ophalen of omdat uw eigen wagen net nu dienst weigert? Dan kan U altijd bij ons terecht. Voor niet afgehaalde gereserveerde wagens wordt een annulatiekost van 75 euro aangerekend.

Latest Posts

Takeldienst Tarieven

Published Nov 28, 23
7 min read